Thắt lưng da chân đà điểu Nam Phi (DLD 11027 vàng vảy đen)